Czyli krótka analiza na podstawie ostatnich wyroków naszych Klientów.

Zaskoczenie i przygnębienie malują się na twarzach Klientów, którzy słyszą, iż za jazdę pojazdem w stanie nietrzeźwości przepisy prawa karnego materialnego przewidują :

– minimum 3 lata zakazu prowadzenia pojazów mechanicznych,

– 5 tysiecy złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (dalej Funduszu),

– dodatkowo jednen z trzech wariantów kar – karę grzywny / ograniczenia wolności / pozbawienia wolności (w tym wypadku na ogół z warunkowym zawieszeniem jej wykonania).

Konsekwencją jest oczywiście wyrok skazujący i wpis o skazaniu figurujący w Krajowym Rejestrze Karnym do momentu zatarcia skazania.

Czy to jednak nieodzowna konieczność implementująca dolegliwe kosekwencje dla dotychczasowego kierowcy ?

Otóż nie, choćby na przykładzie wyroków uzyskanych przez Kancelarię, w roku bieżącym uznać należy, iż w niektórych sytuacjach istnieją spore szanse by uniknąć długiego okresu zakazu, a także kary grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności.

Umożliwia to instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego , której zastosowanie w wyroku oznacza , iż Klient uznany zostanie winnym, jednakże nie zostaje skazany, efektem czego dalej może legitymować się niekaralnością.

W efekcie nie zostaje wymierzona mu kara. Musi jedynie zaakceptować zapłatę świadczenia w wysokości 5.000 zł na rzecz Funduszu oraz pogodzić się z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych z tą różnicą, iż, w tym przypadku, Sąd ma prawo ten zakaz złagodzić i zamiast wymaganych ustawą 3 lat orzec 2 lata bądź 1 rok. Szczególnie korzystą jest opcja ostatnia albowiem wówczas Klient nie musi ponownie zdawać egzaminu.

Co jednak jest w stanie takie rozstrzygnięcie zagwarantować ?

Niestety nie ma recepty gwarantującej 100% skuteczność i zależy to od wielu czynników. Należy zwócić uwagę, iż Sądy pomimo możliwości niechętnie decydują się warunkowo umarzać postępowania za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Wydaje się jednak, iż kluczową kestią jest tutaj podjęcie odpowiedniej linii obrony polegającej na naświetleniu istotnych kwestii czy też ujawnienia sądowi okoliczności rzutujacych na stopień winy Klienta. Okoliczności podmiotowe (związane z osobą sprawcy) również mogą mieć istotne znaczenie na korzystne ukaształtowanie finalnej sytuacji.

Co istotne , nie zawsze stopień nietrzeźwości, musi oznaczać to, iż Sąd nie zdecyduje się warunkowo umorzyć postępowania. Owszem jest to dosyć istotna okoliczność, albowiem im wyższy stopień nietrzeźwości tym niewątpliwie trudniejsza sytuacja, Klienta, jednakże nie oznacza to, iż przekreśla to jego szansę na warunkowe umorzenie postępowania, o czym świadczy jeden z załączonych wyroków.

W tym wypadku należy poważnie zastanowić się nad przyjęciem warunków tzw. samoukarania oferowanaego przez policjanta w toku przesłuchania. Nie zawsze bowiem jest to rzeczywiście optymalna propozycja w danym przypadku.

Zobacz więcej:

CategoryPrawo karne